ด้วยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการใหม่
ตรรกวิทยา จิตวิทยา สังคมศาสตร์ จริยธรรม เรียนรู้ชีวิตได้ถึงแก่น จากคำสอนที่คนทั้งโลกยอมรับ