Applicants who are interested, please complete the application form by clicking on the link under "Position" and click "Apply Now" or send your resume together with a recent photograph and telephone number to the email address below:
hr@doitung.org for positions based in Chiang Rai
hr_bkk@doitung.org for positions based in Bangkok office

MFLF Career

DoiTung career

Qualifications :
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม งานวิจัย งานข่าว  1-3 ปี

- มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งการพูดและเขียน การจับประเด็น

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่กรุงเทพฯได้ เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน หรือประเทศพม่า
- รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้องค์ความรู้และนวัตถกรรมถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้ นำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนางานขององค์กรและขยายผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Qualifications :
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี

- จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการขาย/การตลาด

- มีประสบการณ์ขายส่งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เกษตรไม่น้อยกว่า 5 ปี

- สามารถประจำที่ดอยตุงเชียงราย 20%   กรุงเทพฯ 80%

- ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ต้องดูแล คือ ไม้กระถาง เช่น บอมมีเรียด หน้าวัวกระถาง แอฟริกันไวโอเล็ต ไม้ดอก-

ไม้ใบ กุหลาบ กล้วยไม้ตัดดอก รองเท้านารี ฟาแลนนอฟซีส เป็นต้น

Qualifications :
• เพศชาย/หญิง

• อายุระหว่าง 20 - 30 ปี

• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้ากิจกรรม/งานออกบู้ธมาก่อน

• สามารถออกร้านงาน Event และงานกิจกรรมต่างๆได้

• พร้อมจะเรียนรู้งานด้านขายกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

• มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำตัดสินใจได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี