ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยคลิกลิงค์ที่ชื่อตำแหน่ง หรือคำว่า Apply now หรือส่ง Resume / CV ทาง e-mail ได้ที่
hr@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ เชียงราย และภาคเหนือ
hr_bkk@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ กรุงเทพ และอื่นๆ

MFLF Career

DoiTung career

คุณสมบัติ :


หน้าที่รับผิดชอบ

1 . จัดหา และ พัฒนา Software เพื่อ สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร

2. ดูแล และ แกไข ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน software

3. บำรุงรักษา ฐานข้อมูลของงานระบบซอฟท์แวร์ และ จัดทำสำเนาข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่กำหนด

ทักษะ

NET programming

MS SQL Server-Database Administration

Software Development Life Cycle

QA/ Testing skill

Mobile Application development process

Software Engineering

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศคุณสมบัติ :
1. ดำเนินงานขาย Retailer & Corporate ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นการเพิ่มงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน/เกษตรกร/ชาวบ้าน และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าแผนกขายส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารของมูลนิธิฯ ให้มากขึ้น
2. วิเคราะห์ยอดขายของแต่ละช่องทางการขาย พร้อมทั้ง ดำเนินการให้มั่นใจได้ว่า สามารถปิดยอดขายได้ตามเป้าหมายของแต่ละช่องทางการขาย
3. ทำให้มั่นใจว่าได้มีการวางแผน กำหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดในช่องทาง Retail เพื่อให้เกิดยอดขายที่ตรงตามเป้าหมาย และได้กำไรตามที่ต้องการ
4.กระตุ้นและพัฒนาตนเองให้มี่ความรู้ ทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
5.ทำให้มั่นใจว่าได้สร้างบริการและการรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและทันตามความต้องการของลูกค้า โดยมีหลักการคิดถึงการเป็น partner ทางธุรกิจ

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน ด้านการขาย 1-2 ปีขึ้นไป
ความชำนาญทางภาษา อังกฤษ ระดับพอใช้
ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word , Excel , Power Point)คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง

• อายุระหว่าง 20 - 30 ปี

• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้ากิจกรรม/งานออกบู้ธมาก่อน

• สามารถออกร้านงาน Event และงานกิจกรรมต่างๆได้

• พร้อมจะเรียนรู้งานด้านขายกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

• มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำตัดสินใจได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง
• นักศึกษาที่ต้องการหางานพิเศษ เลือกวันทำงานได้ ระหว่างจันทร์ - ศูกร์
• รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล  การสำรวจแบบสอบถาม 

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
• จบวุฒิการศึกษาปวช.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
• หากมีประสบการณ์ด้านจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำรายงานสรุปยอดขาย / สินค้าคงเหลือ ประสานงานต่าง ๆ ได้ดี
• มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการและมีความซื่อสัตย์
• หากเคยทำงานด้านจัดเรียงสินค้าประเภทอาหารมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ