ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยคลิกลิงค์ที่ชื่อตำแหน่ง หรือคำว่า Apply now หรือส่ง Resume / CV ทาง e-mail ได้ที่
hr@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ เชียงราย และภาคเหนือ
hr_bkk@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ กรุงเทพ และอื่นๆ

MFLF Career

DoiTung career

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม งานวิจัย งานข่าว  1-3 ปี

- มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งการพูดและเขียน การจับประเด็น

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่กรุงเทพฯได้ เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน หรือประเทศพม่า
- รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้องค์ความรู้และนวัตถกรรมถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้ นำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนางานขององค์กรและขยายผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี

- จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการขาย/การตลาด

- มีประสบการณ์ขายส่งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เกษตรไม่น้อยกว่า 5 ปี

- สามารถประจำที่ดอยตุงเชียงราย 20%   กรุงเทพฯ 80%

- ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ต้องดูแล คือ ไม้กระถาง เช่น บอมมีเรียด หน้าวัวกระถาง แอฟริกันไวโอเล็ต ไม้ดอก-

ไม้ใบ กุหลาบ กล้วยไม้ตัดดอก รองเท้านารี ฟาแลนนอฟซีส เป็นต้น

คุณสมบัติ :
• จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม

• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจทัวร์ โรงแรง  3-4 ปี

• สามารถวางแผนการขาย การจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว การจำเที่ยว การจัด event  การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

• หน้าที่รับผิดชอบ ขายหลักสูตร โปรแกรมการศึกษาดูงาน และการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ รวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามเป้าการขายที่วางไว้ ด้วยความเข้าใจ ความโปร่งใส และข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำหนดไว้
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ จังหวัดเชียงราย ได้

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง

• อายุระหว่าง 20 - 30 ปี

• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้ากิจกรรม/งานออกบู้ธมาก่อน

• สามารถออกร้านงาน Event และงานกิจกรรมต่างๆได้

• พร้อมจะเรียนรู้งานด้านขายกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

• มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำตัดสินใจได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีใจรักงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
• บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
• หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายประจำร้านกาแฟมาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง
• นักศึกษาที่ต้องการหางานพิเศษ เลือกวันทำงานได้ ระหว่างจันทร์ - ศูกร์
• รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล  การสำรวจแบบสอบถาม 

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
• จบวุฒิการศึกษาปวช.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
• หากมีประสบการณ์ด้านจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำรายงานสรุปยอดขาย / สินค้าคงเหลือ ประสานงานต่าง ๆ ได้ดี
• มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการและมีความซื่อสัตย์
• หากเคยทำงานด้านจัดเรียงสินค้าประเภทอาหารมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ