ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยคลิกลิงค์ที่ชื่อตำแหน่ง หรือคำว่า Apply now หรือส่ง Resume / CV ทาง e-mail ได้ที่
hr@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ เชียงราย และภาคเหนือ
hr_bkk@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ กรุงเทพ และอื่นๆ

MFLF Career

DoiTung career

คุณสมบัติ :
1. ดำเนินงานขาย Retailer & Corporate ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นการเพิ่มงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน/เกษตรกร/ชาวบ้าน และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าแผนกขายส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารของมูลนิธิฯ ให้มากขึ้น
2. วิเคราะห์ยอดขายของแต่ละช่องทางการขาย พร้อมทั้ง ดำเนินการให้มั่นใจได้ว่า สามารถปิดยอดขายได้ตามเป้าหมายของแต่ละช่องทางการขาย
3. ทำให้มั่นใจว่าได้มีการวางแผน กำหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดในช่องทาง Retail เพื่อให้เกิดยอดขายที่ตรงตามเป้าหมาย และได้กำไรตามที่ต้องการ
4.กระตุ้นและพัฒนาตนเองให้มี่ความรู้ ทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
5.ทำให้มั่นใจว่าได้สร้างบริการและการรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและทันตามความต้องการของลูกค้า โดยมีหลักการคิดถึงการเป็น partner ทางธุรกิจ

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน ด้านการขาย 1-2 ปีขึ้นไป
ความชำนาญทางภาษา อังกฤษ ระดับพอใช้
ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word , Excel , Power Point)คุณสมบัติ :

1.จัดทำแผนธุรกิจศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และหาโอกาสทางธุรกิจของโครงการ      เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของโครงการ

2. รับผิดชอบการจัดทำโมเดลทางการเงินสำหรับโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ควบคุมคุณภาพในการผลิตและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. ควบคุมงบประมาณโครงการร่วมกับผู้จัดการโครงการอาวุโส

คุณสมบัติ

ปริญญาโท/ตรี สาขาบริหารธุรกิจหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 5ปีในสายงานการพัฒนาธุรกิจ/บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง การจัดทำ/วิเคราะห์ธุรกิจ

ความชำนาญทางภาษา ไทย และอังกฤษ ระดับดี

ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์  MS Office โดยเฉพาะ Excel, Project, AX และอินเตอร์เน็ต

ทักษะอื่นๆ

  -ความสนใจงานพัฒนา

  - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

 

คุณสมบัติ :
สนับสนุนการทำงานกับผู้จัดการโครงการและผู้จัดการโครงการอาวุโส
1. จัดทำแผนโครงการ ทั้งแผนเชิงเทคนิคและงบประมาณ รวมทั้งข้อเสนอโครงการ
(proposal) ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

2. บริหารจัดการโครงการพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายและหน่วยงานภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ (เช่น concept paper) สรุปการหารือ/ การประชุม และรายงานความก้าวหน้า รายงานการเงิน ผลการดำเนินโครงการ

5.    รวบรวม จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งติดตามข่าวสารภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

6. ติดตามและประเมินผลโครงการ(M&E) ตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ และใช้ประโยชน์จากผลการประเมินผลเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย

7. บริหารจัดการการศึกษาดูงานของคณะดูงานจากในประเทศ และต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีไป

8.  การเผยแพร่งานพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

9. สนับสนุนการจัดการเกี่ยวกับการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม งานวิจัย งานข่าว  1-3 ปี

- มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งการพูดและเขียน การจับประเด็น

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่กรุงเทพฯได้ เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน หรือประเทศพม่า
- รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้องค์ความรู้และนวัตถกรรมถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้ นำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนางานขององค์กรและขยายผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี

- จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการขาย/การตลาด

- มีประสบการณ์ขายส่งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เกษตรไม่น้อยกว่า 5 ปี

- สามารถประจำที่ดอยตุงเชียงราย 20%   กรุงเทพฯ 80%

- ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ต้องดูแล คือ ไม้กระถาง เช่น บอมมีเรียด หน้าวัวกระถาง แอฟริกันไวโอเล็ต ไม้ดอก-

ไม้ใบ กุหลาบ กล้วยไม้ตัดดอก รองเท้านารี ฟาแลนนอฟซีส เป็นต้น

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง

• อายุระหว่าง 20 - 30 ปี

• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้ากิจกรรม/งานออกบู้ธมาก่อน

• สามารถออกร้านงาน Event และงานกิจกรรมต่างๆได้

• พร้อมจะเรียนรู้งานด้านขายกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

• มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำตัดสินใจได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีใจรักงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
• บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
• หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายประจำร้านกาแฟมาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง
• นักศึกษาที่ต้องการหางานพิเศษ เลือกวันทำงานได้ ระหว่างจันทร์ - ศูกร์
• รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล  การสำรวจแบบสอบถาม 

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
• จบวุฒิการศึกษาปวช.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
• หากมีประสบการณ์ด้านจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำรายงานสรุปยอดขาย / สินค้าคงเหลือ ประสานงานต่าง ๆ ได้ดี
• มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการและมีความซื่อสัตย์
• หากเคยทำงานด้านจัดเรียงสินค้าประเภทอาหารมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ