member  Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

รู้จักกันในชื่อว่า ไร่แม่ฟ้าหลวง เดิมเป็นที่ตั้งสำนักงาน มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขา เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์ชาวเขา เช่น ผ้าปัก เครื่องประดับเงิน ต่อมาเมื่อมีโครงการผู้นำเยาวชนไร่แม่ฟ้าหลวง ไร่จึงเปลี่ยนเป็นที่พักของเยาวชนชาวเขาที่ต้องการเรียนหนังสือต่อในระดับสูงขึ้นในเมือง เยาวชนเหล่านี้มาจากทั้งดอยตุงและพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ เช่น ชาวม้ง จากจังหวัดพะเยา นอกจากการเรียนตามตำราหรือในห้องเรียนแล้ว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คือ การได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน พึ่งพาและสามัคคีกัน ต้องรู้จักดูแลตนเอง ดูแลกันและกัน เช่น พี่ดูแลน้อง ต้องบริหารจัดการเวลา จัดเวรทำความสะอาดไร่ รดน้ำต้นไม้ ปลูกผัก และดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ของไร่กันเอง ดังนั้นเยาวชนเหล่านี้สามารถกลับไปเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนตนเองต่อไป

หลังจากมีโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และระบบการศึกษาไปถึงประชาชนบนภูเขาสูงและที่ทุรกันดาร บทบาทของไร่แม่ฟ้าหลวง ที่เป็นไร่ปลูกคนก็จบลง

ปัจจุบันนี้ ไร่แม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์รวมศิลปวัตถุของวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมของคนไท (ชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของไทย ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหรือยูนาน ภาคตะวันออกของสหภาพเมียนมาร์ หรือในรัฐฉาน ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม และภาคตะวันตกของลาว) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของธรรมชาติและศิลปวัตถุ บน"หอคำ" ที่ชาวเชียงรายสร้างถวายสมเด็จย่า เมื่อพระชนม์ 84 พรรษา รวมทั้งยังมีหอแก้ว ที่มีพื้นที่จัดนิทรรศการไม้สัก ซึ่งเป็นนิทรรศการถาวร และมีพื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี

เปิดบริการ : วันอังคาร - วันอาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

ไร่แม่ฟ้าหลวง
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053 716 605-7, 053 601 013 โทรสาร 053 712 429