member  Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

ชนเผ่าต่างๆ

ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มี 29 หมู่บ้าน ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ 6 เผ่า ได้แก่ อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) ลั๊วะ ไทยใหญ่ ไทยลื้อ และจีน ทำให้มีความหลากหลายในขนบธรรมเนียมประเพณี มีความเชื่อ และศาสนา ที่แตกต่างกันไป แต่สังคมบนดอยนี้เป็นสังคมที่สงบสุข มีการยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง และต่างจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในความรักและบูชาสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงผู้พลิกชีวิตของเขา

ทุกหมู่บ้าน ทุกชนเผ่า ต่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติที่บันดาลให้ การเพาะปลูกให้ได้ผลดี มีความอุดมสมบูรณ์ ตามวัฒนธรรมประเพณีของตนที่สืบทอดกันมา มีการฟื้นฟูประเพณีสำคัญๆ พิธีกรรมเก่าแก่ ดนตรี เพลง นิทานพื้นบ้านที่ได้นำกลับไปใช้สอน และเล่าขานให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก เพื่อความภาคภูมิใจและคงอัตลักษณ์ของเผ่าเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา ในงานประเพณีทุกครั้ง หญิงชายจะสวมใส่ชุดประจำเผ่าที่เป็นลายปักสวยงาม ลวดลายเป็นสัญลักษณ์ มาจากธรรมชาติ เช่น สายน้ำ เมฆ ดวงตา ต้นไม้ ใส่เครื่องประดับอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงสถานะทางสังคมเช่นที่เป็นมาในอดีต ปัจจุบัน เด็กนักเรียนจะสวมใส่ชุดประจำเผ่ามาโรงเรียนอาทิตย์ละวัน เพื่อให้พวกเขาไม่ลืมและภูมิใจในรากเหง้าของตน