member Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

...(เมื่อเริ่มต้น) งานส่วนใหญ่ในโครงการพัฒนาดอยตุงเป็นงานหนัก ทำงานกลางแจ้ง... ไม่ค่อยเหมาะกับเด็กสาวๆ... งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นงานไม่สมบุกสมบัน ได้ทำงานในห้องปรับอากาศ และค่าแรงสูงพอควร... เด็กสาวๆ ชาวไทใหญ่จำนวนหนึ่งก็พอใจยึดเป็นอาชีพ...

... แม้ว่าจำนวนเด็กสาวหญิงสาวที่ได้มาทำงานในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะมีน้อยนิดเพียงร้อยสองร้อยคน เมื่อเทียบกับจำนวนเด็กสาวหญิงสาวอีกมากมายที่ต้องไปประกอบอาชีพให้บริการทางเพศ แต่การที่เด็กสาวหญิงสาวจำนวนนี้ได้มีอาชีพที่ปลอดภัย ก็เหมือนช่วยยับยั้งการแพร่ของโรคร้ายและช่วยต่อชีวิตแก่คนอีกนับร้อยนับพันให้ยืนยาวขึ้น(จากหนังสือพระมามลายโศกหล้า เหลือสุข)

ปัจจุบัน มีทั้งชายและหญิงที่ทำงานในโรงปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐานนี้

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คือ การขยายพันธุ์พืชที่ได้จำนวนมากและรวดเร็วกว่าวิธีตามธรรมชาติ และต้นที่ผลิตได้ก็สมบูรณ์แข็งแรง ขนาดสม่ำเสมอ ได้มาตรฐานสูง และเนื่องจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีงานพัฒนาการเกษตรด้านไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นหลายโครงการ จำเป็นต้องใช้กล้าพันธุ์ดีมีคุณภาพ หากต้องนำเข้าจากต่างประเทศกก็จะมีราคาสูง จึงตั้งห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชนี้

ปัจจุบัน พันธุ์พืชหลักที่ผลิต คือ หญ้าแฝก เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาและพัฒนาหญ้าแฝก เนื่องในพระราชดำริ และในปี 2538 ได้ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สายพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์ จนสามารถเพาะได้มากกว่า 10 ล้านต้น ส่วนหนึ่งจำหน่ายให้ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างรายได้ในระดับที่น่าพอใจ และอีกส่วนหนึ่ง ใช้เพื่อตกแต่งสวนแม่ฟ้าหลวง และภูมิทัศน์ทั่วไปในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ