member ประกวดวาดภาพ "รักสมเด็จย่า" | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

ประกวดวาดภาพ "รักสมเด็จย่า" (27 ก.ย. 53)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ “รักสมเด็จย่า”

เนื่องในโอกาสครบ ๑๑๐ ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตลอดพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ฟื้นฟูสภาพป่าดอยตุง แก้ปัญหาด้านต่างๆ แก่ชนชาวไทยภูเขา และชนกลุ่มน้อยหลายเผ่า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลด ละ เลิก การกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการเกี่ยวข้องกับพืชเสพติด ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ เกิดจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพในชื่อ “รักสมเด็จย่า” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติตามโครงการ “ร้อยใจภักดี ๑๑๐ ปี สมเด็จย่า”

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ รักสมเด็จย่า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้จิตรกร นำพื้นที่ทรงงานตามแนวทางพระราชดำริ ออกมาตามจินตนาการในลักษณะภาพวาด
 • เพื่อให้ภาพวาดที่นำเข้าประกวด นำไปสู่ความรำรึกในพระอัจถริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณ
 • สร้างประวัติศาสตร์อีกมุมหนึ่งเกี่วกับความงดงามของดอยตุง และพื้นที่ทรงงาน

รายละเอียดการประกวดวาดภาพ “รักสมเด็จย่า”

๑. ผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
 1. ๑.๑ ระดับอายุ ไม่เกิน ๑๒ ปี
 2. ๑.๒ ระดับอายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี
 3. ๑.๓ ระดับอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี
 4. ๑.๔ ระดับไม่จำกัดอายุ
๒. รางวัลการแข่งขัน
 1. ๒.๑ ชนะเลิศทุกประเภทรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 2. ๒.๒ รองชนะเลิศทุกประเภท มี ๒ อันดับ รับถ้วยรางวัลมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
 3. ๒.๓ รางวัลดีเด่นทุกประเภท มี ๓ อันดับ ของที่ระลึกมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
๓. ข้อมูลการแข่งขัน
 1. ๓.๑ พื้นที่วาดภาพ กำหนดพื้นที่ทรงงานบนดอยตุง ๕ แห่ง
 2. ๓.๒ ขนาดและประเภท ขนาดภาพวาดไม่ควรฬฆญ่กว่า ๖๐ ซม. x ๘๐ ซม. และประเภทภาพวาดตามความถนัดของแต่ละคน
๔. กำหนดการ
 1. ๔.๑ ผู้เข้าแข่งขันวาดภาพ ในวันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ พื้นที่ที่กำหนดไว้ (ตามความสมัครใจ) เสร็จแล้วส่งผลการประกวดให้คณะกรรมการ ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ของตนเอง
 2. ๔.๒ วันตัดสิน ในวันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
 3. ๔.๓ การแสดงผลงาน ภาพที่ชนะเลิศการประกวด
  • จัดแสดงบนดอยตุง ตั้งแต่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๓ เดือน
  • จัดแสดง ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง เป็นเวลา ๓ เดือน
  • จัดแสดง ณ หอฝิ่นเป็นเวลา ๓ เดือน
  • จัดแสดง ณ กทม. เป็นเวลา ๓ เดือน
๕. การเดินทาง
ผู้เข้าแข่งขันเดินทางโดยตนเอง โดยกองอำนวยการ จัดรถรับ-ส่ง ณ จุดนัดพบ ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ในวันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. หรือผู้เข้าแข่งขันเดินทางขึ้นบนดอยตุงเองก็ได้ รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนบนดอยตุง เวลา ๐๘.๓๐ น. กองอำนวยการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มตามความเหมาะสม
๖. การสมัครเข้าแข่งขัน (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันลงทะเบียน)
 1. ๖.๑ สมัครล่วงหน้าทางเว็บไซต์ (ปิดรับทางเว็บแล้ว)
 2. ๖.๒ สมัคร ณ ที่ลงทะเบียนบนดอยตุง ตามกำหนดการ
๗. ผลงาน ผลงานที่ชนะการประกวดทุกประเภทเป็นลิขสิทธ์ของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ส่วนผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล ให้ผู้เข้าแข่งขันมาขอรับคืนได้ที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ หรือแจ้งความจำนงมอบให้เป็นสมบัติของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ รักสมเด็จย่า

หมายเหตุ : ผลงานที่ชนะการประกวดวาดภาพ “รักสมเด็จย่า” ถือเป็นผลงานทีทรงคุณค่า เป็นการน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคณและ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ จะได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๗๐๑๕-๗