member คณะเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (25-27 กันยายน 2552) | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

คณะเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (25-27 กันยายน 2552) (25 ก.ย. 52)

                                     ม.ร.ว. ดิศนัดดา  ดิศกุล ม.ล. ดิศปนัดดา  ดิศกุล และนายลอเรนซ์  วัทสัน 
                  ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เดวิด ลิปแมน เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
 

      หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา  ดิศกุล เลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พร้อมกับหม่อมหลวงดิศปนัดดา  ดิศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน และนายลอเรนซ์ วัทสัน ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้แก่ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เดวิด ลิปแมนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย คุณเวโรนิค ลอเรนโซ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและคณะ เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เกี่ยวกับการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2552

      การศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะฯ ได้ให้ความสนใจในทุกส่วนงาน เนื่องจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นโครงการที่ดำเนินงานเพื่อพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นโครงการต้นแบบที่นานาประเทศทั่วโลกให้ความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้อีกด้วย