มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิจิฟ โรงพยาบาลโจไซ ประเทศญี่ปุ่น (18 ก.ย. 52)

คณะผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะมูลนิธิจิฟ จากประเทศญี่ปุ่น

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิจิฟ โรงพยาบาลโจไซ ประเทศญี่ปุ่น สานต่อโครงการอบรมหลักสูตรทางด้านการแพทย์ในโครงการ GMS Medical Training Centre ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ มุ่งส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง สร้างกระบวนการรับมือ 3 โรคร้าย มาลาเรีย วัณโรค และเอดส์

     ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยในโอกาสรับมอบรถพยาบาล รถดับเพลิง และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากมูลนิธิจิฟ แห่งประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 โดยกล่าวว่าสัมพันธภาพระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิจิฟ เป็นสัมพันธภาพที่ได้รับพัฒนาขึ้นจากความประทับใจของดร.มาซากิ  ทาดะ ประธานมูลนิธิจิฟ เมื่อคราวเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เมื่อปี 2546 และเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมต่อยอดแบบแผนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาดอยตุงไปใช้แก้ปัญหาความยากจน ปัญหาสุขอนามัยและปัญหายาเสพติดในประเทศพม่า ตลอดจนกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยการริเริ่มผลักดันโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการแพทย์ (The Greater Mekong Sub-region Medical Training Center-GMS/MTC) ขึ้นที่จังหวัดเชียงราย]

     ?โครงการ GMS MTC มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านบริการทางการแพทย์แก่บุคลากรในโรงพยาบาล ทั้งด้านรังสีเทคนิค ห้องปฏิบัติการ และการดูแลรักษาพยาบาล เพื่อสร้างหน่วยบริการด้านสุขภาพที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรค และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อต่อสู้กับ 3 โรคร้ายแรง คือ มาลาเรีย วัณโรค และเอดส์ รวมถึงการให้ความรู้พื้นฐานกับประชาชนในการดูแลป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวด้วย โดยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้นที่โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย?

     เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวด้วยว่า ในช่วงเริ่มต้นมูลนิจิฟ ได้บริจาครถพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ใช้แล้วจากญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มนำเข้ามาครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และมีการบริจาคต่อเนื่องมาตลอดทุกปี ก่อนจะนำไปสู่ความร่วมมือกันจัดทำโครงการ GMS/MTC ขึ้นในปี.พ.ศ.2549
สำหรับปีนี้ นับเป็นรุ่นที่ 10 มีผู้เข้ารับการอบรมในโครงการGMS/MTC 9 คน รวมแล้วมีผู้ผ่านการอบรมในโครงการGMS/MTC ทั้งสิ้น 89 คน

    ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.มาซากิ ทาดะ ประธานมูลนิธิจิฟ ยังได้บริจาครถพยาบาล 4 คัน รถ Mu ? 7 อุปกรณ์การแพทย์ และรถดับเพลิงอีก 7 คัน ให้กับโครงการพัฒนาดอยตุง และองค์กรอื่นๆ เช่น มูลนิธิขาเทียม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของแต่ละองค์กรต่อไปด้วย