member คณะเจ้าหน้าที่โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานด้านมาลาเรีย จากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

คณะเจ้าหน้าที่โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานด้านมาลาเรีย จากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (13 ก.ย. 52)

คณะเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

     ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน คุณณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน และคุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้จัดการส่วนศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านสาธารณสุข (มาลาเรีย) ในการเดินทางมาศึกษาดูงานของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน โดยคณะฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ดูงานระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2552 จำนวน 5 ท่าน และกลุ่มที่ 2 ดูงานระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2552 จำนวน 6 ท่าน

     จากการที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาเรื่องมาลาเรียได้ในระยะเวลาอันสั้นและประหยัดที่ประเทศพม่า และจังหวัดอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาก่อน ดังนั้นทางผู้บริหารของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จึงส่งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของ 2 จังหวัดในประเทศกัมพูชา คือมณฑลคีรี และรัตนคีรี มาศึกษาดูงาน เพื่อจะได้นำแนวการดำเนินงานที่ได้เรียนรู้นำไปปรับใช้กับงานในราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไป