member คอลัมน์ บุคคลในข่าว ไทยรัฐวันที่ | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

คอลัมน์ บุคคลในข่าว ไทยรัฐวันที่ (20 ก.ย. 52)

วันก่อน ได้พบ "คุณชายดิศ" ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ หลังจากได้รับฟังแนวทางของโครงการฯที่มีการรวบรวมแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน 6 มิติ ได้แก่ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็น องค์ความรู้ ที่ประเมินค่ามิได้ของแผ่นดิน นำมาผ่านกระบวนการบริหารจัดการประสานความเข้าใจทุกภาคส่วนให้เกิดการปฏิบัติ อย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาแผ่นดินไทยให้มีความยั่งยืนมั่นคงแล้ว "เห่าไฟ" มองเห็น ทางรอดของบ้านเมือง ขึ้นมาได้ทันทีทันใด

คุณชายดิศ บอกว่า เป้าหมายสำคัญของโครงการปิดทองหลังพระ จะเน้นการขับเคลื่อนด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริทั้ง 6 มิติ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ ภาคประชาชนทั่วประเทศ กระทั่งเกิด ความสมัครใจ ในการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติให้เห็นผลเป็น รูปธรรม โดยมีคณะกรรมการฯโครงการปิดทองหลังพระเป็น พี่เลี้ยง

สำหรับผลสำเร็จของโครงการฯ คุณชายดิศ ยืนยันหนักแน่นว่าจะสามารถแก้ปัญหา ความยากจนของประชาชนทั้งประเทศ ได้อย่างยั่งยืน เพราะแนวพระราชดำริทุกเรื่อง สอนให้ประชาชน ใช้ความรู้พึ่งพาตนเองเป็นหลัก ถึงแม้ไม่มีเงิน ก็สามารถใช้ความรู้หาเงิน หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

โดยเฉพาะอีกไม่นาน ภาคอีสานที่แห้งแล้ง ก็จะเต็มไปด้วย โครงการเก็บน้ำแก้มลิงเต็มพื้นที่ เมื่ออีสานมีน้ำ ก็จะทำให้ดินชุ่มชื้นเหมาะแก่การเพาะปลูก ผลผลิตทางการเกษตรจะผลิดอกออกผลมากมาย นำไปสู่การ ปลดหนี้สิน และการมี ชีวิตที่ดีขึ้น มี ความสุขมากขึ้น และนี่ก็คือสิ่งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกคนมาโดยตลอด


โดย เห่าไฟ