member มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม "ร้อยใจ ไทยภักดี ๑๑๐ ปี สมเด็จย่า" | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม "ร้อยใจ ไทยภักดี ๑๑๐ ปี สมเด็จย่า" (11 พ.ย. 53)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดกิจกรรม "ร้อยใจ ไทยภักดี ๑๑๐ ปี สมเด็จย่า" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยฯ สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาพิการแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ได้จัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ “ร้อยใจ ไทยภักดี ๑๑๐ ปี สมเด็จย่า” วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๖.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ บริเวณต้นตุง พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย

ในการนี้ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๔ ประเภท ได้แก่

 1. การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๓.๕ กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๕,๘๕๖ คน
  • รางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๓.๕ กิโลเมตร ประเภทชาย รับถ้วยรางวัลระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้แก่ นายจรัญ จูเปาะ
  • รางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๓.๕ กิโลเมตร ประเภทหญิง รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ นางสาวชุติมล ฤทธิ์เดช
  • รางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งฮาล์ฟมาราธอนประเภทชาย ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายภัทรพล น้อยหมอ
  • รางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งฮาล์ฟมาราธอนประเภทหญิง ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นางสาววิลาวัลย์ เผือกสมจิตร
 2. การแข่งขันกีฬาเปตอง แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง ที่ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนของทุกจังหวัด มาแข่งในรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาเปตอง พระตำหนักดอยตุง

   โดยนักกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศมีดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้แก่ ทีม จังหวัดนครราชสีมา
  • รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้แก่ ทีม จังหวัดพิจิตร
 3. การแข่งขันจักรยานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่จักรยานเสือภูเขาประเภทแข่งขันชาย (Overall) และ ประเภทแข่งขันหญิง (ระยะทาง ๑๘ กม. และ ๒๓ กม.) มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๓๘๐ คน

   โดยนักกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศมีดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศจักรยานเสือภูเขา ประเภทแข่งขันชาย (Overall) ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตรรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ จ่าอากาศตรี ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์
  • รางวัลชนะเลิศจักรยานเสือภูเขา ประเภทแข่งขันหญิง ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ด.ญ.ชนาภรณ์ ศรีปัญญา
 4. การแข่งขันกีฬาคนพิการ แบ่งเป็นการแข่งขันเปตองคนพิการ ระดับภาค ๕ ภาคๆ ละ ๒ ทีม รวม ๑๐ ทีม และทีมจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในฐานะจังหวัดเจ้าภาพ ๒ ทีม รวมทั้งสิ้น ๑๒ ทีม นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาคนพิการ ประเภทวีลแชร์ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน ๓๐ คน

   โดยนักกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศมีดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองประเภทคนพิการ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีมเชียงราย
  • รางวัลชนะเลิศกีฬาคนพิการ ประเภทวีลแชร์ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายอรรคพล สิงห์ดง

นอกจากการแข่งขันกีฬามีการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “รักสมเด็จย่า” แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ระดับอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ระดับอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และระดับไม่จำกัดอายุ มีผู้ประกวดวาดภาพ จำนวน ๑๙๙ คน เป็นชาย ๙๙ คน หญิง ๑๐๐ คน

  โดยมีผู้ชนะการประกวดวาดภาพแต่ละประเภทดังนี้
 • รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพระดับอายุไม่เกิน ๑๒ ปีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ด.ญ.ธนัชชา? เอื้อสามาลย์ จากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
 • รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายสิทธิชัย? โสภณเอื้ออำนวย จากโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
 • รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพระดับอายุไม่เกิน ๒๕ ปีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายมานพ? สีระแปง จากจังหวัดเชียงใหม่
 • รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพระดับไม่จำกัดอายุ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ? สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายสุทธิพันธ์ นะยะ จากจังหวัดพะเยา