member Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia
ตำแหน่ง หรือ ประเภทของงานที่สมัคร 1. 2. 3.
เงินเดือนที่ต้องการ (บาทต่อเดือน)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) Name-Surname (Capital Letter)
เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด / / อายุ
จังหวัดที่เกิด ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กก.
บัตรประชาชนเลขที่ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก :
ที่บ้าน
ที่ทำงาน
มือถือ/วิทยุติดตามตัว
ที่อยู่ปัจจุบัน (ซึ่งติดต่อได้สะดวก) กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ :
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ชื่อ-นามสกุล (บิดา) อายุ อาชีพ
ชื่อ-นามสกุล (มารดา) อายุ อาชีพ
สถานภาพสมรส
ชื่อ-นามสกุล (คู่สมรส) อายุ อาชีพ จำนวนบุตร
สถานที่ทำงาน (คู่สมรส)  
วุฒิการศึกษา ชื่อสถานศึกษา สาขาวิชา / วิชาเอก คะแนนเฉลี่ย เดือน / ปี ที่จบ
เดือน/ปี ที่ทำงาน (ตั้งแต่ - ถึง) ชื่อสถานที่ทำงาน / โทรศัพท์ ตำแหน่ง / ลักษณะงาน เหตุที่ออก
1.
2.
3.
4.
ความรู้ทางภาษา พูด อ่าน เขียน
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้

 

พิมพ์ดีด ไทยคำ/นาที อังกฤษคำ/นาที  
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 1. 2. 3.
  4. 5. 6.
ความสามารถในการขับขี่รถยนต์
 
 
  ใบอนุญาตขับขี่เลขที่
ความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์
 
 
  ใบอนุญาตขับขี่เลขที่
เดือน / ปี สถาบัน สถานที่ กิจกรรมที่ทำ / หลักสูตร ระยะเวลา
งานอดิเรก กีฬา
สถานภาพทางทหาร เมื่อ พ.ศ.
  เพราะ
  จะถึงกำหนดเมื่อ
การไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
เป็นประจำ
เป็นครั้งคราว
การเจ็บป่วยขนาดหนัก หรือ โรคติดต่อร้ายแรง
  (ระบุโรค)
โรคประจำตัว
เคยถูกจำคุก หรือ ต้องโทษทางอาญาหรือไม่
  (เพราะ)
เคยถูกให้ออกจากงาน หรือ เลิกจ้างหรือไม่
  (เพราะ)
แจ้งชื่อผู้ที่อ้างอิง หรือ สอบถามเกี่ยวกับผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน-ตำแหน่ง โทรศัพท์ ความสัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
สำเนาหลักฐานทางการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร, Resume, ใบผ่านงาน / ฝึกงาน / Certificate (ถ้ามี)