member Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

เหตุการณ์สำคัญในดอยตุง

ปี 2530

 • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปดอยตุงเป็นครั้งแรก ณ บริเวณหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำ 31 หรือปัจจุบัน คือ ที่ตั้งของดอยตุง ลอด์จ

ปี 2531

 • โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เริ่มดำเนินการ โดยมุ่ง "ช่วยชาวบ้านให้ช่วยตัวเอง" และเพื่อ "ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน"
 • การก่อสร้างพระตำหนักดอยตุงเสร็จสิ้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ แปรพระราชฐานที่พระตำหนักแห่งนี้ และทรงเรียกว่า "บ้านที่ดอยตุง"

ปี 2532

 • ก่อตั้งบริษัท นวุติ เพื่อดำเนินงานโครงการป่าเศรษฐกิจ (กาแฟและแมคคาเดเมีย) ถือเป็นโครงการบรรษัทบริบาลหรือ Corporate Social Responsibility รายแรกๆ ในประเทศไทย
 • เริ่มการสำรวจสำมะโนประชากรและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประชากรดอยตุงครั้งแรก (ทั้งหมด 27 หมู่บ้าน) ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาวัดผลที่มีต่อโครงการทุกปี
 • เริ่มโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 9,900 ไร่

ปี 2533

 • เปิดร้านแม่ฟ้าหลวงร้านแรก บนดอยตุง
 • เริ่มออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และออกเอกสารสิทธิ์ชั่วคราวอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตร ทำให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกว่ามีถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระยะยาวและตกทอดได้ในครอบครัว
 • เปิดโรงฝึกอาชีพ ได้แก่ โรงฝึกทอผ้าเย็บผ้า และโรงงานกระดาษสา ณ เชิงดอยตุง ชาวบ้านได้รับการฝึกฝนจนชำนาญ สามารถทำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันคือ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ

ปี 2534

 • เปิดห้องทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อขยายพันธุ์พืชต่างๆ มีการขยายพันธุ์หญ้าแฝกจำนวนมหาศาลเพื่อใช้และจำหน่ายในและต่างประเทศ

ปี 2535

 • เริ่มโครงการพัฒนาหญ้าแฝกในโครงการพัฒนาดอยตุง
 • เก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟครั้งแรกที่ดอยตุง
 • สวนแม่ฟ้าหลวงเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเขาชม
 • ศูนย์บำบัดยาเสพติดผาหมี เปิดให้การรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเป็นระยะเวลา 1,000 วัน โดยหลังจากการอดยาแล้ว ผู้เข้ารับการบำบัด ยังได้ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพต่อเนื่อง เพื่อให้อดีตผู้ติดยาเสพติดเหล่านี้ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตเยี่ยงคนปกติ ทำงานมีรายได้ ไม่เป็นภาระสังคมอีกต่อไป

ปี 2536

 • สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัล PATA Gold Award ของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคแปซิฟิกประเภทรางวัลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ปี 2537

 • โรงงานคั่วเมล็ดกาแฟ เริ่มดำเนินการ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
 • ตั้งโรงงานผลิตกระดาษสา

ปี 2538

 • เก็บเกี่ยวผลผลิตแมคคาเดเมียครั้งแรกที่ดอยตุง
 • เปิดโรงงานแปรรูปถั่วแมคคาเดเมีย บริเวณแปลงปลูกบนเขา
 • เปิดร้าน "Doi Tung Coffee Corner" บนดอยตุง เป็นร้านแรก
 • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต

ปี 2539

 • เปิดสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ บนจุดสูงสุดของเทือกเขานางนอน ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

ปี 2541

 • เปิดโรงงานเซรามิค ที่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ

ปี 2542

 • ได้รับพระราชานุญาตเปิดเขตห้องบรรทมที่พระตำหนักดอยตุง ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

ปี 2543

 • องค์กร UNESCO ได้เฉลิมพระเกียรติ ยกย่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "บุคคลสำคัญของโลก"

ปี 2544

 • สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ให้สินค้าจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ใช้ตราสัญลักษณ์รับรองว่ามีส่วนช่วยเหลือสังคมจากยาเสพติด

ปี 2545

 • เริ่มดำเนินงานโครงการ "ดอยตุง 2 - โครงการพัฒนาชุมชนบ้านหย่องข่า สหภาพพม่า" ตามการตกลงความร่วมมือของรัฐบาลสหภาพพม่าและรัฐบาลไทย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงการขยายผล นำประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาแบบไทยไปช่วยเหลือต่างประเทศเป็นครั้งแรก
 • รัฐบาลอังกฤษได้เชิญเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไปพูดที่การประชุมว่าด้วยเรื่องยาเสพติดครั้งที่ 1 ณ กรุงคาบูล รัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ได้รับความสนใจอย่างมาก ทำให้มีคณะจากหลายระดับและหลายหน่วยงานจากประเทศอัฟกานิสถานเดินทางมาศึกษางานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
 • ขยายและปรับปรุงร้านกาแฟ เปิดร้าน DOI TUNG COFFEE ที่สวนลุมไนท์บาร์ซาร์ เพื่อเพี่มมูลค่าให้แก่กาแฟของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

ปี 2546

 • เริ่มโครงการนำร่องการเรียนการสอนแบบ Montessori คือ การให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ และให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
 • เปิดหอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
 • สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC มอบโล่ห์ยกย่องโครงการพัฒนาดอยตุงของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ว่ามีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาฝิ่นและยาเสพติด อีกทั้งพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เป็นตัวอย่างที่เป็นเลิศของการพัฒนาชนบทอย่างครอบคลุมครบวงจร การมีส่วนร่วมของชุมชน และการแก้ปัญหาที่รากเหง้าของความยากจนและช่วยคนให้ช่วยตนเอง

ปี 2548

 • หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เปิดอย่างเป็นทางการ
 • มูลนิธิสยามกัมมาจล ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินโครงการปลูกป่าถารเฉลิมพระเกียรติ หรือโครงการปลูกป่าแก้จน ต.เทอดไทย (หรือที่เรียกตามสถานที่ตั้งสำนักงานว่า แปลงปลูกป่าปางมะ) ภายใต้โครงการบรรษัทบริบาลหรือ CSR ของทางธนาคารฯ ถือเป็นการขยายผลบทเรียนการปลูกป่าจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นครั้งแรก

ปี 2549

 • รัฐบาลเบลเยี่ยมได้ลงนามสัญญากับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำแนวทางการทำงานของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปปรับใช้เป็น โครงการดอยตุง 3 - ธนาคารแกะ A4 จังหวัดบัลค์ รัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ตั้งหน่วยงานร่วมมือกับประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ เรียกว่า ศูนย์เผยแพร่และเรียนรู้การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน หรือ "Mae Fah Luang Centre for Social Entrepreneurship (CSE)"
 • หลังจากที่ UNODC และรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เชิญเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้ร่วมประชุมหารือแผนการพัฒนาทางเลือกในจังหวัดอาเจะห์ คณะผู้แทนจากจังหวัดอาเจะห์ได้เดินทางมาศึกษางานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และเชิญเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไปเยือนจังหวัดอาเจะห์ เพื่อให้ช่วยศึกษาหาวิธีการพัฒนาพื้นที่
 • เริ่มโครงการดอยตุง 4 ที่จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

ปี 2550

 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมูลนิธิขาเทียมฯ เริ่มโครงการโรงงานผลิตขาเทียมที่เมืองบันดาอาเจะห์ จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อช่วยเหลือผู้พิการจากภัยพิบัติสึนามิ สงครามและสาเหตุอื่นๆ

ปี 2551

 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับอนุญาติให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( Geographical Indication )ในฐานะเป็นผู้ผลิต / ประกอบการค้ากาแฟดอยตุง