member  Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

DOI TUNG MANAGEMENT

บริหารส่วนกลาง

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล

ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการบริหาร โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

นายประยูร เศวตสุทธิพันธ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการการเงิน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

นางสาววรรณจันทร์ จิตตินันทน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการจัดการ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

นายนคร พงษ์น้อย

ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

ธุรกิจเพื่อสังคม

นายธนาวัฒน์ ศรีคิรินทร์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ(ธุรกิจเพื่อสังคม)

นายประวิทย์ บุญมี

ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร (ธุรกิจเพื่อสังคม)

พัฒนา

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพัฒนา

นายณรงค์ อภิชัย

ผู้อำนวยการฝ่าย C.S.E -ทีมปฏิบัติการภาคสนาม

นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้