กำหนดพิธีและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (08 ก.ค. 53)

กำหนดพิธีและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชาวเชียงรายพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้แนวคิด ?ให้? กันมากขึ้น ที่จังหวัดเชียงราย

แนวคิดของโครงการ ?ให้? กันมากขึ้น

จากเหตุการณ์บ้านเมืองที่ทำให้คนไทยรู้สึกไม่สบายใจ ห่อเหี่ยวใจ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงริเริ่มทำ สิ่งเล็กน้อยที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนรู้สึกดีขึ้น โดยได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในเรื่องการ ?ให้? ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำใจ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ และให้โอกาส

แม้สิ่งที่ทำนี้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้คิดถึงผู้อื่นมากขึ้น เพราะการ?ให้? ย่อมได้รับการ ?ให้? กลับ อย่างน้อยก็รอยยิ้ม สังคมของเราก็จะมีความสุขและความสามัคคี

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ชาวดอยตุง สถาบัน องค์กร ได้ร่วมกันน้อมถวายกตัญญูกตเวทิตาแก่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบสวรรคตปีที่ ๑๕ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ให้...สุขภาพดี

วันจันทร์ที่ ๕ ? วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ น. ? ๑๗.๐๐ น. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ออกหน่วยทันตกรรมรักษาโรคฟันให้แก่ราษฎร ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ให้...โลหิต

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ น. ? ๑๒.๐๐ น. ราษฎรและเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ บริจาคโลหิต โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่สาย รับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมโรงงานกระดาษสา ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (๕๒ ไร่)
๑๓.๐๐ น. ? ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารกองรักษาการณ์ถวายความปลอดภัย (กอ.ร่วม ต้นตุง) บนดอยตุง

ให้...คืนธรรมชาติ

วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๐๙.๓๐ น.?๑๒.๐๐ น. ราษฎรและหน่วยงานราชการในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ร่วมกิจกรรม ดูแลถางหญ้า พรวนดิน บริเวณที่ปลูกต้นกล้วย ๘,๕๐๐ ต้น เป็นแนวกันไฟ รอบพระตำหนักดอยตุง จำนวน ๗ เส้นทาง และต้นไม้ริมถนน จำนวน ๕๐๐ ต้น จากหมู่บ้านสี่หลังถึงสะพานน้ำแม่เปิน ระยะทาง ๔ กิโลเมตร

ให้...บุญ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ วัดห้วยน้ำขุ่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยราษฎรในพื้นที่โครงการฯ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. ถวาย กตัญญูกตเวทิตา
ตัวแทนครูและนักเรียน ๘ โรงเรียน ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จำนวน ๓๐๐ คน ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ ท้องพระโรงพระตำหนักดอยตุง
๐๙.๐๐ น. ? ๑๑.๐๐ น. พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง
ข้าราชการและประชาชนจังหวัดเชียงราย จัดขบวนขันดอก ถวายสักการะพระรูปปั้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (กำหนดการแยก)
๑๖.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ ท้องพระโรงพระตำหนักดอยตุง

ให้...คืนสังคม และโลกใบนี้

วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๑๓.๐๐ น. ? ๑๖.๐๐ น.
  • นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน ๖๐ คน ทำความสะอาด บริเวณสองข้างถนน อันเป็น เส้นทางที่นักท่องเที่ยวสัญจรไปมา พร้อมนำถังน้ำมัน ๑๐๐ ลิตร ที่นำมาปรับ ใช้ตกแต่งวาดภาพศิลปะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นถังขยะไปวางตามจุดที่ทำ ความสะอาด
  • นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๒๐ คน ปลูกหญ้าแฝก บริเวณข้างลานจอดรถ หน้ากองรักษาการณ์ทหาร และลานจอดรถกองรักษาการณ์ตำรวจ ที่ได้ปรับ พื้นที่ใหม่

วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐ คน และราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทำฝายอนุรักษ์ จำนวน ๑๐ ฝายลำห้วย บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๑ เพื่อใช้ในการ ชะลอเก็บกักน้ำ และสร้างความชุมชื้นแก่ป่า