member พิธีมอบวุฒิบัตร GMS Medical Training Center รุ่นที่ 3/2552 | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

พิธีมอบวุฒิบัตร GMS Medical Training Center รุ่นที่ 3/2552 (25 ธ.ค. 52)

ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ GMS Medical Training Center รุ่นที่ 3/2552

     ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ GMS Medical Training Center รุ่นที่ 3/2552 จากจังหวัดเลาไก ประเทศเวียดนาม จำนวน 9 คน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม หอแห่งแรงบันดาลใจ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
     โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ, มูลนิธิ  Japan International Friendship and Welfare Foundation ( JIFF )  ประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ไทย ลาว พม่า เวียตนามและกัมพูชา เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ คือโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย  การอบรมแบ่งเป็น 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, รังสีเทคนิคและชันสูตร ใช้เวลาฝึกอบรมรุ่นละ 3 เดือน โดยมีโรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงรายเป็นศูนย์ฝึกอบรม มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ซึ่งการอบรมรุ่นที่ 3/2552 นี้ เป็นรุ่นที่ 11  มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จำนวน 98 คน          
     งานมอบวุฒิบัตรครั้งนี้ ตัวแทนจากมูลนิธิ JIFF ประเทศญี่ปุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย