หอแห่งแรงบันดาลใจสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนดอยตุง (28 ต.ค. 52)

     มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการปรับปรุงหอพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเปลี่ยนเนื้อหานิทรรศการเป็น ?หอแห่งแรงบันดาลใจ? ซึ่งครอบคลุมเรื่องราวของราชสกุลมหิดล กอรปด้วย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผ่านพระราชจริยวัตร ปรัชญา และ หลักการทรงงานที่เรียบง่าย พระวิริยะอุตสาหะที่มุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยและสร้างประโยชน์สุขแก่แผ่นดิน  ที่ต่างทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน เพื่อให้คนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และเข้าใจ บทบาทของราชสกุลมหิดล ที่มีต่อคนไทยและแผ่นดิน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกาย ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมคิดดี...มุ่งมั่นประพฤติดี ปฏิบัติดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป

     บัตรเข้าชมราคา 50 บาท