member มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม " ร้อยใจ ไทยภักดี ๑๐๙ ปี สมเด็จย่า " | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม " ร้อยใจ ไทยภักดี ๑๐๙ ปี สมเด็จย่า " (18 ต.ค. 52)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดกิจกรรม " ร้อยใจ ไทยภักดี ๑๐๙ ปี สมเด็จย่า "เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ บริเวณพระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

     มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยฯ สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ?ร้อยใจ ไทยภักดี ๑๐๙  ปี สมเด็จย่า ? ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๖.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ บริเวณพระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย  ในการนี้ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๔  ประเภท ได้แก่
     ๑. การแข่งขันกีฬาเปตอง แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ประเภททีมชาย และประเภททีม หญิง โดยนักกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศมีดังนี้
         - รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง  ประเภททีมชาย รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้แก่  ทีมจังหวัดพิษณุโลก  ด้วยคะแนน  ๑๓ : ๑๐
        - รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง  ประเภททีมหญิง รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้แก่  ทีมมหาสารคาม  ด้วยคะแนน  ๑๓ : ๘
 
     ๒. การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๓.๕ กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น  ๕,๒๑๓  คน โดยนักกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศมีดังนี้                                                                                         
          - รางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๓.๕ กิโลเมตร ประเภทชาย รับถ้วยรางวัลระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้แก่ นายจรัญ  จูเปาะ  สถิติ  ๕๖ นาที สังกัดทีมรันนิ่ง กทม.
          - รางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๓.๕ กิโลเมตร ประเภทหญิง รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ นางสาวชุติมล  ฤทธิ์เดช  สถิติ  ๑ ชั่วโมง ๑๒  นาที  สังกัดทีมมิคกี้เร็คครอส
          - รางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งฮาล์ฟมาราธอนประเภทชาย ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้แก่    นายภัทรพล  น้อยหมอ   สถิติ  ๑ ชั่วโมง  ๒๘  นาที  สังกัด มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย
          - รางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งฮาล์ฟมาราธอนประเภทหญิง  ระยะทาง  ๒๑  กิโลเมตร  รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้แก่    นางสาวอภัสรา ปราสาทหินพิมาย สถิติ  ๑ ชั่วโมง  ๔๗ นาที  สังกัด ทีมมิคกี้รันนิ่ง

     ๓. การแข่งขันจักรยานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่จักรยานเสือภูเขา (ทางเรียบ) และจักรยานทางไกล (เสือหมอบ) สำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๕๐๐ คน และจักรยานทางไกล (เสือหมอบ) มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน  ๕๘  คน  โดยนักกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศมีดังนี้
          - รางวัลชนะเลิศจักรยานเสือภูเขา ประเภทแข่งขันชาย (Overall) ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตรรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่  นายปกครอง  ท้าวฟองคำ  สถิติ  ๔๘.๕๒ นาที  สังกัดทีมแม่สาย
          - รางวัลชนะเลิศจักรยานเสือภูเขาประเภทแข่งขันหญิง ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่  นางสาวจิตพิสุทธิ์  กิติมูล  สถิติ  ๔๗.๒๒ นาที  สังกัดทีมเสือไชยปราการ  เชียงใหม่
- รางวัลชนะเลิศจักรยานทางไกล (เสือหมอบ) ระยะทาง ๕๘ กิโลเมตร ประเภทชาย  รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้แก่  จ่าสิบเอกภานุพันธ์  จงรุ่งเรืองกิจ  สถิติ ๑ ชั่วโมง  ๓๑ นาที  สังกัดทีมสโมสรทหารอากาศ
          - รางวัลชนะเลิศจักรยานทางไกล (เสือหมอบ) ระยะทาง ๕๘ กิโลเมตร ประเภทหญิง รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่  นางสาวจริยา  ชุ่มลือ  สถิติ  ๑ ชั่วโมง  ๔๕ นาที  ทีมพะเยา - มาร์โคโปโล

     ๔. การแข่งขันกีฬาคนพิการ แบ่งเป็นการแข่งขันเปตองคนพิการระดับภาค ๕ ภาคๆ ละ ๒ ทีม รวม ๑๐ ทีม และทีมจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในฐานะจังหวัดเจ้าภาพ ๒ ทีม รวมทั้งสิ้น ๑๒ ทีม นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาคนพิการ ประเภทพิการทางสายตา และ ประเภทวีลแชร์ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน  ๒๐  คน โดยนักกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศมีดังนี้   
       - รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองประเภทคนพิการ  รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้แก่  ทีมเชียงราย B
       - รางวัลชนะเลิศกีฬาคนพิการ ประเภทพิการทางสายตา รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้แก่  นายทรรศกร  นาคพรหม
       - รางวัลชนะเลิศกีฬาคนพิการ ประเภทวีลแชร์  รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายพิทยา  ประทิน

     รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่สำคัญต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาคือ การจำหน่ายไปรษณียบัตรสำหรับเขียนข้อความที่ประทับใจในพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่าน เพื่อรวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ รายทั้งหมดจากการจำหน่ายไปรษณียบัตรจะนำไปจัดสร้างหอแห่งแรงบันดาลใจ และสมทบทุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ต่อไป
     ในการนี้โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปให้ได้เข้าชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง และหอแห่งแรงบันดาลใจ โดยสร้างความประทับใจและได้รับความสนใจจากบรรดาผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก