member Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

Applicants who are interested, please complete the application form by clicking on the link under "Position" and click "Apply Now" or send your resume together with a recent photograph and telephone number to the email address below:
hr@doitung.org for positions based in Chiang Rai
hr_bkk@doitung.org for positions based in Bangkok office

MFLF Career

DoiTung career

Qualifications :

ตำแหน่ง : พนักงานจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า  จำนวนตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.       จัดเรียงสินค้าและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าตามจุดขายได้

2.      บริหารจัดการปริมาณผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ขาย เพื่อลดอัตราการเกิดสินค้าขาดและหมดอายุ

3.      บริหารจัดการพื้นที่การจัดวางสินค้าเพื่อให้สินค้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและโดดเด่น

4.      จัดเรียงสินค้าภายในชั้นให้สวยงามเรียบร้อย

5.      ดูแลความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ทั้งหน้าร้านและในคลังสินค้าได้

6.      ดูแลอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของโครงการต่าง ๆ ได้

7.      สามารถออกงานส่งเสริมการขาย และงาน Event ต่างๆได้

 

 

คุณสมบัติ 

-         เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

-         จบการศึกษา ปวช.-ริญญาตรี. ทุกสาขา

-         หากมีประสบการณ์ด้านจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-         สามารถทำรายงานสรุปยอดขาย/ สินค้าคงเหลือ ประสานงานด้านต่าง ๆ ได้ดี

-         มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการ และมีความซื่อสัตย์สุจริต

-         เดินทางในเส้นทางที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

Qualifications :

ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนพัฒนาและบำรุงรักษา(ประจำเชียงราย)      1 ตำแหน่ง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.       ดำเนินการจัดการแผนงานซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและงบประมาณที่กำหนดไว้ 

2.       ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง PM และตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ 

3.       ออกแบบและพัฒนางานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.       ควบคุมการทำงานของหน่วยงานให้ได้ตามปริมาณงานที่กำหนด โดยสร้างวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ตลอดจนควบคุมงานด้านความปลอดภัย 

5.       จัดทำรวบรวมรายงานการทำวิเคราะห์พร้อมข้อเสนอแนะพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นภายในงานต่อผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

6.       ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือตามนโยบายของหน่วยงานที่จะปฏิบัติเป็นตามระยะเวลา 

คุณสมบัติ

1.      เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป จบวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.      มีประสบการณ์ ด้านงานซ่อมระบบ ติดตั้ง อย่างน้อย 8-10 ปีและมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.      มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีความคิดเป็นระบบและสามารถควบคุมดูแลลูกน้องได้เป็นอย่างดี 

4.      มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน  

5.      ทำงานได้ด้วยความทุ่มเทและเสียสละต่อชุมชนและส่วนรวมได้ 

6.      เคยเข้าร่วมงานด้านค่ายอาสาพัฒนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมาบ้าง 

7.      สามารถดูแลรับผิดชอบงานของหน่วยงานทั้งงานซ่อมบำรุงและงานยานยนต์ 

8.      สามารถประจำอยู่ จังหวัดเชียงรายได้